Zapraszamy  rodziców i prawnych opiekunów do korzystania
z dziennika elektronicznego
https://g-nurzec.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/rodzic

Aby zalogować się do e-dziennika, należy:

1.       Wejść na w/w stronę logowania i wcisnąć „OK” pod wyborem szkoły.

2.    
Wybrać dostawcę tożsamości  (Podlaska Platforma Edukacyjna – centralne SSO)
oraz odznaczyć opcję "Zapamiętaj wybór".

3.      Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

(Uwaga! Aktywne są tylko loginy i hasła podane wcześniej przez wychowawców),

4.      Zaznaczyć "Panel ucznia".

   5. W przypadku utraty hasła lub jego zmiany należy kliknąć na odsyłacz „Przypomnij hasło”
i odebrać wygenerowaną przez system wiadomość wysłaną na podany wcześniej adres mailowy.

W razie problemów z logowaniem lub dostępem do e-dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Korzystanie z e-dziennika jest bezpłatne.

Rodzice dzięki e-dziennikowi mogą codziennie doglądać postępów dziecka w nauce, mając w ten sposób większą kontrolę nad swoimi pociechami. E-dziennik umożliwia również szybszy kontakt z nauczycielami, przekazywanie informacji nie tylko o ocenach, ale również o nieobecnościach i zachowaniu ucznia oraz o komunikatach szkolnych. Dodatkowo ułatwia informowanie rodziców o terminach wywiadówek, imprez okolicznościowych, itp.

W razie problemów z logowaniem lub dostępem d