Oczekujemy, że absolwent naszej szkoły będzie:

 •     wrażliwy, koleżeński, obowiązkowy
 •     zaradny i samodzielny, słowny i konsekwentny
 •     znał i stosował uniwersalny system wartości i będzie przekonany o tym, że „jest kimś i ma prawo do samookreślenia”
 •     świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka
 •     umiał radzić sobie ze stresem
 •     gotowy do bezinteresownej pomocy
 •     tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych
 •     odpowiedzialnie traktował powierzone obszary działania
 •     znał i stosował w życiu hierarchie wartości
 •     umiał ponieść konsekwencje za swoje działania
 •     reagował na przejawy zła oraz umiał przyjąć postawę asertywną
 •     umiał wartościować informacje zawarte w książce, mediach i programach komputerowych, znał swoje zainteresowania, możliwości, potrafił dokonać wyboru szkoły
 •     proponował zdrowy styl życia
 •     brać udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 •     zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych
 •     odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego, znał przeszłość własnego narodu i regionu w którym mieszka.

    Źródło: Program Wychowawczy Gimnazjum Publicznego w Nurcu-Stacji